An Vinh

Triết lý con người

TRIẾT LÝ CON NGƯỜI

Trong Tập đoàn An Phát Holdings, tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều được đối xử bình đẳng, công bằng, Người lãnh đạo và nhân viên được định hướng và chi phối bởi văn hóa ứng xử 9G dành cho Cán bộ lãnh đạo: Gia đình, Giữ tín, Gương mẫu, Gánh vác, Gần gũi, Gợi mở, Giáo dục, Giúp đỡ, Giám sát.
Và văn hóa 9T dành cho Cán bộ nhân viên: Tôn trọng, Trung thực, Thực hiện, Tuân thủ, Tâm huyết, Tự tin, Tập thể, Thạo việc, Trách nhiệm.
Nhờ vậy mà mỗi CBCNV đều trở thành những con người làm việc hết lòng, không ngại gian khổ, đầy trách nhiệm, luôn vươn lên và sáng tạo không ngừng.